汉语拼音音节表

在线点读拼音音节表,电脑用鼠标,手机平板用手指点读,如不能读,请刷新等待加载拼音音频,在手机和小频屏上时左右移动.

单韵母 复韵母 前鼻韵母 后鼻韵母 三拼音节韵母
  ɑ o e i u ü ɑi ei ui ɑo ou iu ie üe er ɑn en in un ün ɑng eng ing ong i-ɑ i-ɑn i-ɑng i-ɑo i-ong u-ɑ u-ɑi u-ɑn u-ɑng u-o ü-ɑn
* a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong
b ba bo bi bu bai bei bao bie ban ben bin bang beng bing bian biao
p pa po pi pu pai pei pao pou pie pan pen pin pang peng ping pian piao
m ma mo me mi mu mai mei mao mou miu mie man men min mang meng ming mian miao
f fa fo fu fei fou fan fen fang feng
d da de di du dai dei dui dao dou diu die dan den dun dang deng ding dong dia dian diao duan duo
t ta te ti tu tai tui tao tou tie tan tun tang teng ting tong tian tiao tuan tuo
n na ne ni nu nai nei nao nou niu nie nüe nan nen nin nang neng ning nong nian niang niao nuan nuo
l la lo le li lu lai lei lao lou liu lie lüe lan lin lun lang leng ling long lia lian liang liao luan luo
g ga ge gu gai gei gui gao gou gan gen gun gang geng gong gua guai guan guang guo
k ka ke ku kai kei kui kao kou kan ken kun kang keng kong kua kuai kuan kuang kuo
h ha he hu hai hei hui hao hou han hen hun hang heng hong hua huai huan huang huo
j ji ju jiu jie jue jin jun jing jia jian jiang jiao jiong juan
q qi qu qiu qie que qin qun qing qia qian qiang qiao qiong quan
x xi xu xiu xie xue xin xun xing xia xian xiang xiao xiong xuan
zh zha zhe zhi zhu zhai zhei zhui zhao zhou zhan zhen zhun zhang zheng zhong zhua zhuai zhuan zhuang zhuo
ch cha che chi chu chai chui chao chou chan chen chun chang cheng chong chua chuai chuan chuang chuo
sh sha she shi shu shai shei shui shao shou shan shen shun shang sheng shua shuai shuan shuang shuo
r re ri ru rui rao rou ran ren run rang reng rong rua ruan ruo
z za ze zi zu zai zei zui zao zou zan zen zun zang zeng zong zuan zuo
c ca ce ci cu cai cui cao cou can cen cun cang ceng cong cuan cuo
s sa se si su sai sui sao sou san sen sun sang seng song suan suo
y ya yo ye yi yu yao you yue yan yin yun yang ying song yuan
w wa wo wu wai wei wan wen wang weng
二拼音节 三拼音节

汉语拼音音节表索引表

a开头的拼音音节

 

© yinjie.hanyupinyin.cn 汉语拼音音节表
汉语拼音
蜀ICP备10040643号-30